Helyi Választási Iroda címe:

8596 Pápakovácsi Fő utca 19.

Elérhetősége:

telefon: 06/89/351008

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vezetője:

Kissné Szántó Mária

Vezetőhelyettes:

Kovácsné Németh Szilvia

Tagjai:

Brunner Nikolett

Hátas Istvánné

Horváth Károly

Rosta Erika

Molnár-Margl Mónika

Somlai Szonja

Winkler Tamásné

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Majorné Süveges Katalin elnök

Ábrahám Zoltánné elnökhelyettes

Tagok:

Juranics Árpádné

Kovácsné Horváth Erika

Óváriné Adorján Klára

Póttagok:

Horváth Andrea

Heldné Söptei Rita

 


A Pápakovácsi Helyi Választási Iroda értesíti a választópolgárokat, hogy Kup község roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án tartandó választásán a megválasztható képviselők számát, és a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság az 183/2019. számú határozatában következők szerint állapította meg:

megválasztható képviselők száma:  3 fő,
jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 5.

Az ajánlóívek legkorábban 2019. augusztus 24. (szombat) napjától kezdődően igényelhetők a Helyi Választási Irodánál, melynek címe:

Pápakovácsi Fő utca 19.

Pápakovácsi 2019. augusztus 8.

Kissné Szántó Mária

HVI vezető

 


A Pápakovácsi Helyi Választási Iroda értesíti a választópolgárokat, hogy Kup község német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án tartandó választásán a megválasztható képviselők számát, és a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság az 183/2019. számú határozatában következők szerint állapította meg:

megválasztható képviselők száma:  3 fő,
jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 5.

Az ajánlóívek legkorábban 2019. augusztus 24. (szombat) napjától kezdődően igényelhetők a Helyi Választási Irodánál, melynek címe:

Pápakovácsi Fő utca 19.

Pápakovácsi 2019. augusztus 8.

Kissné Szántó Mária

HVI vezető

 


Pápakovácsi Helyi Választási Iroda

8596 Pápakovácsi Fő utca 19.

Telefon/fax:89/351008 E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szám: Pk 87-14/2019.

A Pápakovácsi Helyi Választási Iroda Vezetőjének

2/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Pápakovácsi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

k ö z l e m é n y t

adom ki:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Kup településen: 12.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Kup településen: 4

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell bejelenteni.

A jelölteket a Ve. 307/G. §. (1) bekezdése alapján Kup község   Helyi Választási Bizottsága veszi nyilvántartásba.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 8595 Kup Fő utca 76. , fax: 06-89-351008, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..)

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

-          a jogszabálysértés megjelölését,

-          a jogszabálysértés bizonyítékait,

-          a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

-          a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i - adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, Kup község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján 371 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 4, míg 3 %-a felfelé kerekítve 12.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – Kup Község Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a kup.hu internetes oldalon történő megjelenés útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Pápakovácsi 2019. augusztus 8.                   

Kissné Szántó Mária

Helyi Választási Iroda Vezetője

 

 

Go to top